İş orta土耳其

Προσφορές προγρ μματο ζ συνεργατών σε επισκ ο πηση

例句- 1:

 • Ενσωμάτωση τεχνικών
 • “Σύνδεση τ τυ δι”

>Λεπτομερείς π•••••••••••••••••••••••

Για ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

 • “Σύνδεση του κα”hth体育app下载地址

>Λεπτομερείςπληροφορίεςγιαδιαδικτυακάκαταστήματα

Ηνέαπύληπωλήσεων:Απότηναναζήτησημέχριτησωστήαντλία

Χρήστεςαντλιών,σχεδιαστέςκαιτεχνίτεςγνωρίζουντοπρόβλημα:Εάνθελήσεικάποιοςμετηβοήθειαλειτουργικώνδεδομένωννααναζητήσειμιακατάλληληαντλίακαινασυγκρίνειλεπτομερήτεχνικάδεδομένα,οιιστοσελίδεςτωνκατασκευαστώνπροσφέρουνωςεπίτοπλείστοναποτελεσματικάεργαλεία,αλλάωστόσομόνογιαταπροϊόντατους。Εάνθελήσεικάποιοςναεπεκτείνειτηναναζήτησησεπολλούςκατασκευαστέςκαινασυγκρίνειταπροϊόντα,τογεγονόςκαταλήγειγρήγορασεμιαχρονοβόρακαιεπίπονηδιαδικασία。Ακριβώςσεαυτότοσημείοξεκινάτοwww.tacdesigninc.com。Ηανοιχτήπλατφόρμαμέσωμιαςδιεπαφής),διαθέτειπρόσβασηάμεσασταδεδομένατωνκατασκευαστώνκαιπροσφέρειστουςχρήστεςόλεςτιςπληροφορίεςμεσαφήνειασεμιακαιμοναδικήιστοσελίδα。

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ(会员计划)

Λεπτομερείς π•••••••••••••••••••••••

Στοπλαίσιοτουπρογράμματοςσυνεργατώντουwww.tacdesigninc.comοικατασκευαστέςφυγοκεντρικώναντλιώνέχουντηδυνατότηταναενσωματώσουνταδεδομένατουςτωναντλιώνστονPumpSelector。hth体育app下载地址Συγχρόνωςδιατίθεταιμέσωτηςπλατφόρμαςέναπρόσθετοκανάλιπωλήσεων,μετοοποίοείναιδυνατόνναπροσεγγισθούννέοιπελάτες。Μέσωτηςάμεσηςενοποίησηςδιαδικτυακώνυπηρεσιών,εξαλείφεταιέτσιηεπιβάρυνσηγιαμιαπρόσθετηδιατήρησηδεδομένων。

Τίπρέπεινακάνω,ώστεταδεδομέναμουτωναντλιώνναενσωματωθούν;

 1. Ναεπικοινωνήσετεμαζίμαςμέσωτουεντύπουεπικοινωνίας
 2. Απόκοινούσυζήτησησχετικάμετοέργομετουςειδικούςμας
 3. Προετοιμασίατωνδεδομένωντωναντλιών,ευχαρίστωςακόμηκαιμετηνεπαγγελματικήβοήθειατωνειδικώνμαςγιαταδεδομένα
 4. Ηδιεπαφήδιαδικτυακώνυπηρεσιώνδημιουργείταιαπότουςειδικούςμας
 5. ΤαδεδομέναείναιπλέονδιαθέσιμαστονPumpSehth体育app下载地址lector

Πλεονεκτήματα με μια ματι。

 • Άμεσηεπικοινωνίαμετηνομάδαστόχοκαιαύξησητουβαθμούαναγνωρισιμότητας
 • Διεύρυνσητουκύκλουτωνπελατώνσαςκαιαύξησητουκύκλουεργασιών
 • Εσείςκαθορίζετεποιάδεδομέναπροϊόντωνθαχρησιμοποιηθούν
 • Χρησιμοποίησηυπαρχόντωντραπεζώνδεδομένωνμέσωμιαςδιαδικτυακήςυπηρεσίας
 • Ουδεμίαπρόσθετηεπιβάρυνσηγιαεπικαιροποιήσειςδεδομένων
 • Ολοκληρωμένη διαχε ηρ ιση αιτημ α των και προσφορών
 • Προαιρετικήενσωμάτωσητουδικούσαςδιαδικτυακούκαταστήματοςδυνατή
 • Στατιστικήγιααιτήματααναζήτησης,επισκόπησηαγορώνστοκατάστημα
 • ΔυνατότητασύνδεσηςτωνανακοινώσεωντύπουαπευθείαςμετονPumpSelehth体育app下载地址ctor

Λεπτομερείςπληροφορίεςγιαδιαδικτυακάκαταστήματα

ΔιαδικτυακάκαταστήματαπουπροσφέρουναντλίεςτωνστονPumpSelhth体育app下载地址ectorδιαθέσιμωνκατασκευαστών,έχουντηδυνατότητανασυνδεθούνμέσωeBayήμέσωτουσυνεργαζόμενουδικτύουAWIN。


Τίπρέπεινακάνωπροκειμένουνασυνδέσωτοκατάστημάμου;

Ενσωμάτωση

 1. ΔημοσιεύστετηνπροσφοράσαςστοeBayμετοσωστόόνομαμάρκαςκαιμετοναριθμότουκατασκευαστή
 2. ΗσύνδεσηστονPumhth体育app下载地址pSelectorπραγματοποιείταιενσυνεχείααυτόματα

Ενσωμάτωση μ hg σω του σ νεργαζ μενου δικτ υ ου∞∞

 1. ’’’’’’’’’’https://www.awin.com/
 2. ΕτοιμάστετηροήδεδομένωντωνπροϊόντωνσαςσεAWIN
 3. ΚαθορίστεσεAWINτηνπροσφοράσαςπρομήθειας(τουλάχιστον5%)
 4. ΕπικοινωνήστεμαζίμαςσεAWINήμέσωτουεντύπουμαςεπικοινωνίαςγιατησυμμετοχήστοπρόγραμμάσαςήσεπερίπτωσηανοικτώνερωτήσεων


Πλεονεκτήματα με μια ματι。

 • Δημοσίευσηπροσφορώνσεπεριοχέςτηςεπιλογήςσαςπαγκοσμίως
 • Άμεσηεπικοινωνίαμετηνομάδαστόχοκαιαύξησητουβαθμούαναγνωρισιμότητας
 • Διεύρυνσητουκύκλουτωνπελατώνσαςκαιαύξησητουκύκλουεργασιών
 • Πιστοποιημένααιτήματααναζήτησηςμελεπτομερείςπροδιαγραφές(δεδομένααντλιών)
 • Χρησιμοποίησηδεδομένωνκατασκευαστώνχωρίςδικήσαςδιατήρησηδεδομένων
 • Απλή ενσω ν τωση ρ σω διαφ φ ρων διεπαφών
 • 我的名字叫“Στατιστική”

>Γνωρίστεπεραιτέρωδιαφημιστικέςδυνατότητες

>Κατευθείαν στον hth体育app下载地址PumpSelector